Your Cart

Privaatsustingimused

Isikuandmete töötlemise põhimõtted reguleerivad füüsilise isiku andmete töötlemise põhialuseid ja tingimusi  füüsilise isiku suhetes KE Ajakirjanduse OÜ ga.

Isikuandmete töötleja – isik, kes töötleb Isikuandmeid ja/või isik, kelle ülesandel töödeldakse Isikuandmeid.

Klient ehk Andmesubjekt – on füüsiline isik, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada KE Ajakirjanduse OÜ teenuseid ning kelle andmeid Volitatud töötleja töötleb kooskõlas Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetega.

Kliendiandmete(andmesubjekti) Vastutav töötleja – juriidiline või füüsiline isik, kelle toodet Andmesubjekt on tellinud. 

Vastutavadtöötlejad on väljaandjad ehk kirjastused – AS Postimees Grupp;AS Õhtuleht Kirjastus; AS Ekspress Meedia; AS Ekspress Grupp;AS Kuma; OÜ Nädaline; SA Kultuurileht; AS Äripäev; OÜ Lejuja Co; OÜ Best Press;  AS PR Põhjarannik; OÜ Helios Kirjastus;AS Egmont Estonia; ; OÜ Lihtne, OÜ Edasi.Org; AS Express Post, OÜ Geenius Meedia; OÜ Nuti Grupp; OÜ Menu Meedia; MTÜ Loodusajakiri; OÜ Vegan; OÜ Vahka Meedia; OÜ ÜhinenudAjakirjad; Ajakiri EMA; OÜ Harjumaa Ühinenud Meedia; OÜ Väärt Vanad Võtte; Kaitseliit; Eesti Kaitsevägi, AS Eesti Post,Lehepunkt OÜ.

Kliendiandmete volitatud töötleja – KE Ajakirjanduse OÜ,registrikoodiga 10022971, asukohaga Filmi 6-47, 10155 Tallinn, kes töötleb andmeid kooskõlas Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetega eesmärgistatud tegevuse saavutamiseks.

Kliendi isikuandmed on igasugune info, mis on KE Ajakirjanduse OÜ le oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, isikukood, kontaktandmed, tehingute andmed ).Vastavalt Isikuandmete töötlemise eesmärkidele

KE Ajakirjanduse OÜ võib koguda järgmiseid andmeid:

ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi; isikukood/registrikood; elukoht/asukoht ,arveldusarve; kontaktandmed; tehingute andmed (kliendi sooritatud ostude andmed); kõiki eelnevalt nimetamata kliendiandmeid, mida klient on edastanud KE Ajakirjanduse OÜ-ile sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel omal algatusel, sh KE Ajakirjanduse OÜ-il õigus salvestada kõiki kliendi poolt sidevahendite teel antud korraldusi.

Isikuandmete töötlemine – igasugune Isikuandmetega tehtav toiming, sh Isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine, hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut korraga, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Kolmas isik – füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Andmesubjekt, Volitatud töötleja, Vastutav töötleja ega Volitatud töötleja.

Kliendi ehk  Andmesubjekti nõusolek

Volitatud töötlejaga tehingusuhtesse astumisega või soovi avaldamisega tehingusuhtesse astuda, annab Andmesubjekt Volitatud töötlejale nõusoleku oma Isikuandmetetöötlemiseks kooskõlas käesoleva Isikuandmete Töötlemise Põhimõtetega.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja põhimõtted

Volitatud töötleja töötleb Isikuandmeid selleks,et:täita Andmesubjekti ees võetud kohustusi toodete edastamise ja teenuste osutamisel . Vastutava töötleja nimel vahendatavaid tooteid ja teenuseid. Kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule või uurimisasutustele); Volitatud töötleja ei võõranda, rendi ega anna muul viisil Kolmandatele isikutele üle või Kolmandate isikute kasutusse Isikuandmeid. Volitatud töötlejal on õigus salvestada ja säilitada kõiki sidevahendite (e-posti, telefoni vm) teel antud Andmesubjekti teateid ja korraldusi, samuti muid toimingud, mis Andmesubjekt on teinud ning vajadusel kasutadaneid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks.Volitatud töötleja järgib Isikuandmete töötlemiselisikuandmete kaitse määruse põhimõtteid.

Isikuandmete muutmine, kaitse ja vastutus

Volitatud töötleja tagab Isikuandmete kaitse läbi kõikvõimalike organisatsiooniliste, füüsiliste jainfotehnoloogiliste turvameetmete ning range konfidentsiaalsus- ja turvalisusreeglistiku. Volitatud töötleja võimaldab ligipääsu Isikuandmetele ainult vastava väljaõppe saanud KE Ajakirjandus OÜ töötajatele, kellel on õigus Isikuandmeid töödelda vaid ulatuses, mis on vajalikud Isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Volitatud töötleja vastutab isikuandmete kaitse määruse nõuetest kinnipidamise eest. Volitatud töötlejal on õigus Isikuandmete Töötlemise Põhimõtteid ühepoolselt muuta tuginedes Isikuandmete kaitse seadusele. Isikuandmete Töötlemise Põhimõtete muutmisest teavitab Volitatud töötleja Andmesubjekti ette KE Ajakirjanduse OÜ koduleheküljel või muul viisil vähemalt üks (1) kuu enne vastavate muudatuste jõustumist.

Kliendi ehk Andmesubjekti õiguste kaitse

Andmesubjektil on õigus tutvuda tema kohta Volitatud töötleja valduses olevate Isikuandmetega ja saada täiendavat teavet oma Isikuandmete töötlemise kohta.

Andmesubjektil on õigus igal ajal esitada pretensioone oma Isikuandmete töötlemise osas, sh nõuda enda kohta käivate Isikuandmete töötlemise lõpetamist, Isikuandmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist ja/või kogutud andmete muutmist, kustutamist, parandamist, edastamist või hävitamist, kui selline õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadusest või muust õigusaktist. Kui Andmesubjekt leiab, et Volitatud töötleja on Isikuandmete töötlemisel rikkunud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega KE Ajakirjanduse OÜ poole elektronposti vahendusel info@ke.ee või telefonil 6411753

Andmesubjektil on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtusse.

Sinu ostukorv0
Ostukorv on tühi!
0